گزارشات ویژه

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

گزارشات ویژه

از دیدن گزارشاتی که با یک کلیک شما از سال ها حساب و کتاب داروخانه بر صفحه پدیدار میشود، به وجد خواهید آمد

  • گزارش خرید به تفکیک داروی، بهداشتی و یا هر گروهی که خودتان سفراشی ساخته اید
  • گزارشات فروش به تفکیک غرفه، شیفت، روزانه، ماهانه، سالانه و چند سال گذشته
  • آمار و ارقام کم ترین ها بیشترین ها و میانگین ها
  • گزارشات بانک و حساب های جاری
  • و ده ها گزارش سفارشی دیگر

گزارش خرید به تفکیک داروی، بهداشتی و یا هر گروهی که خودتان سفراشی ساخته اید گزارشات فروش به تفکیک غرفه، شیفت، روزانه، ماهانه، سالانه و چند سال گذشته آمار و ارقام کم ترین ها بیشترین ها و میانگین ها گزارشات بانک و حساب های جاری و ده ها گزارش سفارشی دیگر

  • گزارشات ویژه؟

    از دیدن گزارشاتی که با یک کلیک شما از سال ها حساب و کتاب داروخانه بر صفحه پدیدار میشود، به وجد خواهید آمد